Minecraft Pixelmon Servers

Rank Server Players Status Tags
2
AuroraPixel
4 / 100 Adventure Economy Mcmmo Pixelmon PvE Survival
5
MobCraft
19 / 100 Adventure Economy Hardcore Mcmmo Minigames Pixelmon Skyblock Survival Towny
13
PokeMC | Pixelmon Reforged
1 / 100 Economy Pixelmon PvE Survival
15
PokeMayhem Pixelmon Server
0 / 999 Adventure Economy Minigames Pixelmon Roleplay
73
PokeNinjas
13 / 999 Pixelmon
105
Pixelmon Dawn
0 / 300 Pixelmon
139
Gator Craft
1 / 500 Bukkit BungeeCord Economy Faction Parkour Pixelmon PvE Survival Tekkit
188
Pixelmon Harmony
0 / 450 Adventure Economy Pixelmon PvE Towny
279
GreekPixelmon
1 / 1 Adventure Economy Pixelmon Roleplay Towny