Minecraft Pixelmon Servers

Rank Server Players Status Tags
2
AuroraPixel
22 / 100 Adventure Economy Mcmmo Pixelmon PvE Survival
3
MobCraft
17 / 100 Adventure Economy Faction Hardcore Mcmmo Minigames Pixelmon Survival Towny
8
PokeMC | Pixelmon Reforged
15 / 100 Economy Pixelmon PvE Survival
10
PokeMayhem Pixelmon Server
14 / 999 Adventure Economy Minigames Pixelmon Roleplay
117
PokeNinjas
57 / 999 Pixelmon
160
Pixelmon Dawn
0 / 300 Pixelmon
196
Gator Craft
2 / 500 Bukkit BungeeCord Economy Faction Parkour Pixelmon PvE Survival Tekkit
218
Pixelmon Harmony
0 / 450 Adventure Economy Pixelmon PvE Towny
331
OrioLand
0 / 550 Economy Minigames Pixelmon Survival Towny