Minecraft Pixelmon Servers

Rank Server Players Status Tags
2
MobCraft
15 / 100 Economy Faction Hardcore Mcmmo Minigames Pixelmon Spigot Survival Vanilla
6
AuroraPixel
18 / 100 Adventure Economy Mcmmo Pixelmon PvE Survival
9
6 / 100 Economy Pixelmon PvE Survival
12
PokeMayhem Pixelmon Server
18 / 999 Adventure Economy Minigames Pixelmon Roleplay
21
PokeMC | Pixelmon Reforged | Win a Nintendo Switch!
22 / 100 Economy Pixelmon PvE Survival
163
PokeNinjas
98 / 999 Pixelmon
172
Pixelmon Dawn
8 / 300 Pixelmon
208
Gator Craft
1 / 500 Bukkit BungeeCord Economy Faction Parkour Pixelmon PvE Survival Tekkit
232
Pixelmon Harmony
0 / 450 Adventure Economy Pixelmon PvE Towny
312
OrioLand
6 / 350 Economy Minigames Pixelmon Survival Towny
386
ClientCraft
0 / 100 Adventure BungeeCord Faction Minigames Pixelmon PvP Spigot Vanilla